2017.09.24 CAC, BOB Åke Cronander Trondheim
2017.09.02 CAC, BOB Kitty Sjong Steinkjer
2017.09.24 CQ, CAC, BOS Åke Cronander  
2017.09.02 CQ, CAC, BOB Kitty Shong